پمپ گریز از مرکز سری 150

کاربرد های اصلی

داده های تکنیکی

  • تستتست

داده های تکنیکی

  • تستتست

منحنی های مشخصه

نقشه های انفجاری

مستندات

کاربرد های اصلی